Cakarovska
 
 
 
 
 
 
 
+ 38923109704
+ 38975488244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОГ

Заем што се трансформира во влог

Share on Facebook
Tweet
I ВОВЕД Една од двете позначајни измени во Законот за трговските друштва во последниве две години, покрај предвидување на нов тип на друштво (ПДОО), е проширување на можноста за трансформирање на даден заем во влог во друштвото, односно конвертибилен заем (во понатамошниот текст конвертибилен заем)....
Прочитај повеќе......

Утврдување и запишување на вистинскиот сопственик на правно лице

Share on Facebook
Tweet
Една од поактуелните теми деновиве е регистрирање во регистарот на вистински сопственици во Централниот регистар на РСМ.На 27.01.2021 година, Централниот регистар го пушти во употреба Регистарот на вистински сопственици и од овој ден започна да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за ...
Прочитај повеќе......

Работниот процес во услови на вонредна состојба

Share on Facebook
Tweet
Имајќи ја предвид глобалната ситуација во врска со пандемијата од вирусот COVID-19, како и мерките, заклучоците и другите акти кои што нашата држава ги презема во насока на спречување на ширење на пандемијата и намалување на штетните последици, како од здравствен, така и од економски ...
Прочитај повеќе......

Откажување на договорот за вработување од деловни причини - постапка, критериуми, права и обврски

Share on Facebook
Tweet
АпстрактОткажувањето на договорот за вработување од деловни причини е единствен начин за работодавачите да го намалат бројот на вработени при намален обем на работа во овој кризен период. Имајќи предвид дека се работи за отказ од работодавачот поради тоа што престанала потребата од ...
Прочитај повеќе......

Позначајни новини во новиот Закон за заштита на личните податоци (Сл.Весник на РСМ 42/2020 од 16.02.2020 година).

Share on Facebook
Tweet
I ВОВЕДНовиот закон за заштита на личните податоци е објавен во Службен Весник на РСМ 42/20 од 16.02.2020 година, истиот влегува во сила осмиот ден од неговото објавување, а оставене рок од 18 месеци (период на усогласување) од денот на влегување во сила.Со донесување на новиот закон се врши ...
Прочитај повеќе......