Блог

Позначајни новини во новиот Закон за заштита на личните податоци (Сл.Весник на РСМ 42/2020 од 16.02.2020 година).

I ВОВЕД Новиот закон за заштита на личните податоци е објавен во Службен Весник на РСМ 42/20 од 16.02.2020 година, истиот влегува во с...

Откажување на договорот за вработување од деловни причини – постапка, критериуми, права и обврски

Апстракт Откажувањето на договорот за вработување од деловни причини е единствен начин за работодавачите да го намалат бројот на врабо...